Coaching

De coachingsaanpak van Henk Groen gaat uit van vier basisvragen over beleving, namelijk:
  • de beleving van het nu,
  • van het te bereiken (levens-)doel,
  • van de weg die daarheen leidt, en
  • van de te ondernemen acties om er te geraken.
Aan de hand van deze vragen bepaalt Henk samen met de te coachen manager of medewerker de leerdoelen van het coachingstraject en de gewenste vorm en intensiteit van coaching.
 
Tijdens het coachingstraject zelf worden met behulp van o.a. 'droomoefeningen', 'kijkoefeningen' en 'spiegeling' al dan niet bewuste remmingen, belemmeringen en drempels blootgelegd en beoordeeld op hun consequenties voor denken en handelen.
 
Door te streven naar een hogere mate van bewustzijn en zelfinzicht bij de gecoachte, wordt deze in staat gesteld om over zijn (zelfopgelegde) grenzen te zien en te handelen. Drijfveren en belemmeringen worden omgezet in acties, in de richting van de geformuleerde leerdoelen.