Interactie en cocreatie

Op tal van plaatsen in het land wordt momenteel gewerkt aan een invulling van dienstverleningsambities, herinrichting en digitalisering van werkprocessen. Er is echter meer. Op het gebied van uw medewerkers zal er bijvoorbeeld een cultuuromslag moeten plaatshebben om de meer technische ingrepen ook daadwerkelijk vruchten te laten afwerpen. Uw medewerkers moeten als het ware mee-ontwikkelen. 

 

Maar ook de andere kant van uw loket vraagt aandacht. Uw klanten, uw inwoners zullen meegenomen moeten worden in dezelfde ontwikkeling. Waar u uw organisatie vraaggericht inricht en de processen afstemt op veronderstelde behoeften van uw inwoners, ligt het voor de hand dat u deze inwoners niet alleen betrekt maar zelfs een voorname rol laat spelen in deze ontwikkeling.
Waar u werkt aan verbetering van uw dienstverlening, mag u een actieve rol, participatie, interactie en zelfs cocreatie  van uw inwoners verlangen. 

 

Vanuit deze invalshoek organiseert en begeleidt Groen Interim en Advies voor u het proces van innovatie van dienstverlening. Door gebruik te maken van wensen en behoeften, maar ook kennis, deskundigheid en vaardigheden van zowel uw inwoners als ketenpartners en deze aan u te verbinden, wordt meerwaarde verkregen. Deze wordt zichtbaar in de vorm van externe gerichtheid van uw organisatie en structurele afstemming, uitwisseling en wisselwerking met de omgeving. Dit betaalt zich uit in meer optimale werkprocessen, producten en tenslotte innovatieve dienstverlening.